534 798 968

Polityka Prywatności

             Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO)

 1. Administratorem podanych danych jest MediClinica Centrum Medyczne Jacek Więcek 45-058 Opole ul. Ozimska 53/2 oraz współpracujące z MediClinica Centrum Medyczne praktyki lekarskie
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez MediClinica Centrum Medyczne Jacek Więcek w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych lub objęcia opieką zdrowotną w ramach porad lekarskich i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych , a także w celach rezerwacji, potwierdzania
   i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  4. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
 3. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
   z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
 6. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.

Klauzula informacyjna w związku ze zastosowaniem monitoringu w placówce (art. 13 RODO)

1. Administratorem podanych danych jest MediClinica Centrum Medyczne Jacek Więcek z siedzibą w Opolu  ul. Ozimska 53/2 45-059 Opole.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez MediClinica Centrum Medyczne w Opolu poprzez system monitoringu ze względu  na bezpieczeństwo osób i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1).
3. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a następnie ulegną całkowitemu usunięciu z systemu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.